Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 Czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w świetle nowych uwarunkowań prawnych, jest to zindywidualizowane wsparcie udzielane potrzebującemu uczniowi, w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych danego ucznia. Polega ona na dostosowaniu warunków oraz form i sposobów pracy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, co pozwala dziecku/młodemu człowiekowi maksymalnie wykorzystywać i rozwijać posiadany potencjał.

Z czyjej inicjatywy udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; poradni; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela; pracownika socjalnego; asystenta rodziny; kuratora sądowego; organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/oddziale przedszkolnym?

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

 

KORZYSTANIE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną zapewniają uczniom/wychowankom i rodzicom pedagog szkolny oraz wszyscy nauczyciele w zakresie swoich kompetencji.

Do w/w można zwracać się za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus lub przez aplikację MS Temas.

Dla uczniów pracujących stacjonarnie pedagog oraz nauczyciele są dostępni na terenie szkoły w godzinach swojej pracy.

 

Rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać również z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. oferuje różnorodne formy wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, także w sytuacjach kryzysowych.

W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo i umówić się na termin konsultacji/porady lub innej formy wsparcia.

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 73

64-761 Krzyż Wielkopolski

www.pppkrzyz.pl

e-mail: ppp_krzyz@onet.pl

telefon: 67 2565143 w godzinach: od 7.30-15.30

 

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com