Projekt unijny

 Gmina Wieleń w latach 2013-2015 realizuje projekt pn. "Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń”. Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W poszczególnych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń będą realizowane następujące zajęcia 
SP Dzierżążno Wielkie:
- zajęcia informatyczne 60 godzin;
- zajęcia z języka angielskiego 60 godzin;
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze 120 godzin;
- zajęcia dla szczególnie uzdolnionych 60 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 60 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki 120 godzin;
- zajęcia przyrodnicze (wyrównawcze) 120 godzin;
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin;
- zajęcia logopedyczne 60 godzin.
Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 720 godzin dodatkowych zajęć.
SP Gulcz
- zajęcia z języka angielskiego 120 godzin;
- zajęcia dla szczególnie uzdolnionych 60 godzin;
- zajęcia matematyczne 120 godzin;
- zajęcia historyczne 60 godzin;
- zajęcia przyrodnicze 180 godzin;
- zajęcia z techniki 60 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z matematyka 120 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 120 godzin;
- zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 60 godzin;
- zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 180 godzin.
Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 1080 godzin dodatkowych zajęć.
SP Miały
- zajęcia z informatyki 120 godzin;
- zajęcia z języka angielskiego 120 godzin;
- zajęcia przyrodnicze 120 godzin;
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 120 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki 240 godzin;
- zajęcia dodatkowe z matematyki 120 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 360 godzin.
Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 1200 godzin dodatkowych zajęć.
SP Wieleń
- zajęcia informatyczne 360 godzin;
- zajęcia z języka angielskiego 240 godzin;
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze 180 godzin;
- zajęcia dodatkowe z matematyki 120 godzin;
- zajęcia dodatkowe z języka polskiego 60 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 360 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z przyrody 60 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki 300 godzin;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 180 godzin;
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin;
- zajęcia z terapii pedagogicznej 120 godzin.
Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 2040 godzin dodatkowych zajęć.
SP Rosko
- zajęcia dodatkowe z informatyki 300 godzin;
- zajęcia z języka angielskiego 120 godzin
- zajęcia z języka niemieckiego 120 godzin;
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze 240 godzin;
- zajęcia matematyczne 60 godzin;
- zajęcia matematyczne dla szczególnie uzdolnionych 120 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 240 godzin;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki 240 godzin
Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 1440 godzin dodatkowych zajęć.
Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych w gminie wiejskiej Wieleń w terminie 05.02.2013r. do 30.04.2015r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół w projekcie.
Ponadto zostały (bądź zostaną) zrealizowane pogadanki uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami.
W ramach projektu zakupiono dla szkół:
- 6 tablic interaktywnych;
- 3 laptopy;
- 2 netbooki;
- 1 kamerę;
- 1 projektor multimedialny.
Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 978.100,50 zł.


 

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com