Indywidualizacja procesu

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach l-III szkoły podstawowej" realizowany przez Gminę Wieleń w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniówz grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiejjakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX „Rozwójwykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „Nauka szansą na lepszy start", będzie realizowany przez gminę w latach 2010-2012.

SP Wieleń w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 będą realizowane:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 210 godz.
- zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 180 godz.
- zajęcia dla dzieci z dysleksją oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji - 120 godz.
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne 120 godz.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 210 godz.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych mat. - 140 godz.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z edukacji przyrodniczej - 140 godz.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów o szczególnych uzdolnieniach artystyczno - teatralnych - 140 godz.

SP Miały w roku szkolnym 2010/2011 będą realizowane:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją 140 godz.
- zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 70 godz.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 70 godz.
- zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze 70 godz..

SP Gulcz w roku szkolnym 2010/2011 będą realizowane:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją -140 godz.
- zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 70 godz.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 70 godz.
- zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze 70 godz.

SP Rosko w roku szkolnym 2010/2011 będą realizowane:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją -140 godz.
- zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 70 godz.
- zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze 140 godz.

SP Dzierżążno Wielkie w roku szkolnym 201 O/2011 będą realizowane:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją - 70 godz.
- zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -70 godz.
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 70 godz.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 70 godz.
- zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze 70 godz.

Razem 2660 godzin.

Celem ogólnym projektu „Nauka szansą na dobry start" jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wieleń.

Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu wiedzy przez uczniów realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych w gminie Wieleń, poprzez dostosowanie zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
2. Wzmocnienie rozwoju osobistego, zwiększenie umiejętności i kompetencji kluczowych.
3. Udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom ze specyficznymi trudnościami i potrzebami.
4. Rozwijanie talentów i umiejętności.
5. Intensywne wdrażanie w szerszym aspekcie aktywizujących metod nauczania.
6. Zacieśnienie współpracy z rodzicami a także zaangażowanie rodziców w życie szkoły w wymiarze jakościowym.

Ponadto w ramach pomocy skierowanej do wszystkich dzieci zostaną zorganizowane pogadanki i warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji miedzy płciami.

W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie doposażenia bazy szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych zostanie przeznaczona kwota 63 000 zł.

Łączna wartość projektu realizowanego w gminie Wieleń wynosi: 223 770,14 zł.

 

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com